Košík  

(prázdný)
Reklama

Obchodní podmínky

1. Uzavření smlouvy

Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě objednávek odběratele uskutečněných on-line obchodem, poštou, faxem nebo objednávek zaslaných elektronickou poštou. Ve výjimečných případech je možné uzavřít smlouvu též na základě ústní anebo telefonické objednávky. Vystavení závazné objednávky může předcházet nabídka dodavatele učiněná na základě poptávky odběratele. Pokud není dohodnuto jinak, platí pro závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem tyto Obchodně dodací podmínky.

2. Objednávka

Objednávka je možná pouze tehdy, pokud celková hodnota objednaného zboží bez poštovného překročí 100,- Kč.

Závazná objednávka musí obsahovat následující informace:

  • Jméno a příjmení odběratele, jeho bydliště (případně jinou doručovací adresu), telefonický kontakt a elektronickou adresu

  • Jednoznačné určení předmětu koupě a jeho množství

Neúplnost informací v objednávce může být důvodem k nepřijetí nebo zrušení objednávky a to pouze ze strany dodavatele.

3. Potvrzení objednávky

Po přijetí objednávky zašle dodavatel odběrateli potvrzení objednávky a to elektronickou poštou, ve výjimečných případech faxem. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli v nejkratším možném čase, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Před potvrzením objednávky může také dojít k jejímu vyjasnění vzhledem k úplnosti dat a vzhledem k zásobě na skladu dodavatele. Od tohoto okamžiku je odběratelem vystavená objednávka považována za závaznou, kterou jsou obě strany povinny respektovat.

4. Storno objednávky

Po potvrzení objednávky dodavatelem, je třeba změnu objednávky či její stornování projednat přímo s dodavatelem. Nestačí pouze sdělení kupujícího o stornu nebo změně závazné objednávky. Důvodem ke stornu objednávky není opožděné dodání zboží, které vznikne zaviněním třetí strany (dopravce, dovozce apod.). Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 50% ceny závazné objednávky anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním závazné objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto neakceptuje. Dodavatel zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

5. Změny v objednávce

model výrobku - nelze. Doporučujeme objednávku celou stornovat a zadat znovu.

způsob dopravy - nelze

termín dodání - pokud se vám nehodí navržený termín, je možné se přímo při dodávání zboží domluvit s dopravní společností na náhradním termínu

6. Dodací lhůty

Dodavatel se zavazuje odeslat odběrateli objednané zboží v co nejkratším termínu. V případě plnění objednávky ze skladových zásob dodavatele, obvykle do 2 pracovních dnů. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele ze skladových zásob je povinen o této skutečnosti informovat odběratele a zároveň odběrateli sdělit předpokládaný termín plnění objednávky. V tomto případě je objednávka obvykle plněna do 4 týdnů, ve výjimečných případech i v delším časovém horizontu.

7. Odeslání zboží

Dodavatel je povinen odeslat zboží způsobem dohodnutým s odběratelem. Náklady na zaslání tzn. poštovné hradí odběratel. Zboží je po dohodě možné převzít i osobně v provozovně firmy. Dodavatel obvykle využívá služby České pošty. Ceny dopravy se řídí dle platných sazebníků u České pošty.

8. Platební podmínky

Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou platba dobírkou.

Při objednání zboží s celkovou hodnotou převyšující 3000,- Kč je dopravné zdarma.

9. Převzetí zboží

U přebíraného zboží se prosíme přesvědčte, zda odpovídá objednanému modelu a není mechanicky poškozeno. V opačném případě zásilku nepřebírejte a kontaktujte nás. Na pozdější reklamace nebude brán ohled. Přepravci svým podpisem stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou.

10. Záruky

Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Délka záruční doby zboží, není-li uvedeno jinak, je 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží a nevztahuje se na životnost nebo opotřebení prodávaného zboží. Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení, je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od data prodeje. V opačném případě nemusí být reklamace uznána z důvodu nevhodného nebo nepřiměřeného zacházení, nesprávného použití či neodborné manipulace. Při řešení záruky poskytované dodavatelem se postupuje dle ustanovení §619 až 627 občanského zákoníku.

Vada zboží bude odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží za zboží stejného druhu a stejných parametrů. Při neodstranitelné vadě, opakující se vadě či při větším výskytu vad, které brání v řádném užívání věci má odběratel právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené ceny. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží, nejméně však 2 roky ode dne výměny zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy zboží převzal a nepřevezme-li je, pak do doby, kdy byl povinen po skončení opravy zboží převzít.

11. Odstoupení zákazníka od kupní smlouvy

Od kupní smlouvy lze odstoupit do 14 dnů od převzezí zboží podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku. Vracené zboží neposílejte na dobírku, doporučujeme zásilku pojistit. Do průvodního dopisu uveďte číslo vaší objednávky a účtu pro zaslání peněz. Peníze vám budou vráceny do 30 kalendářních dnů.


Vracíte-li zboží ve 14 dnech, dbejte na to aby bylo:

  • bez známek používání

  • nepoškozené ani jinak znehodnocené

  • kompletní

  • dobře zabaleno proti poškození během přepravy

Pokud bylo zboží používáno, jeho hodnota se tím snížila. Spotřebitel je povinen chybějící hodnotu finančně nahradit dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku. Nejčastěji to bývá snížením vracené kupní ceny.

12. Reklamace

Při reklamaci je nutné předložit doklady o zakoupení zboží, kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad a samozřejmě vyplněný záruční list. V případě zásilkového prodeje dále předložit přepravní (poštovní) doklad o převzetí zboží. Reklamované zboží musí být kompletní včetně příslušenství, dokumentace, s neporušeným původním obalem. Zároveň je třeba písemně uvést o jakou vadu jde a jak se projevuje.

13. Ochrana osobních dat

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby obchodu ABCpuls.cz

14. Kontakt

Petr Gelnar 
gelnar.petr(zavinac)email.cz
tel.: 774 26 24 35